dimarts, 15 de juny del 2021

ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA AMPA 2021-2023

 ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA AMPA 2021-2023


  • SEGONS ELS ESTATUTS  DE L ‘AMPA,  ARTICLE 14, ELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA EXERCEIXEN EL CÀRREC  DURANT UN PERÍODE DE DOS ANYS.

PODEU TROBAR ELS ESTATUTS AL “ BLOG AMPA DE VALLMOLL”


CONVOCATÒRIA  ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA AMPA, 2021

  • PODRÀ FORMAR PART D’UNA CANDIDATURA QUALSEVOL MARE O PARE SÒCIA DE L’ASSOCIACIÓ QUE ESTIGUI AL CORRENT  DE PAGAMENT DE LES QUOTES DE SÒCIA I REBUTS D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.


  • LES CANDIDATURES QUE ES PRESENTIN HAURAN DE SER LLISTES TANCADES, AMB EL SUFICIENT NOMBRE DE SÒCIES PER COBRIR ELS LLOCS DE : PRESIDENTA, SECRETÀRIA, TRESORERA I ALGUNA VOCAL.

TERMINI  PRESENTACIÓ CANDIDATURES: DILLUNS 21 DE JUNY 2021 (inclós)


  • OMPLIU CORRECTAMENT L’IMPRÈS QUE TROBAREU ADJUNT O AL   BLOG AMPA DE VALLMOLL

  • ENVIEU-LO PER CORREU ELECTRÒNIC (ESCANEJAT SIGNAT) A marededeudelroserampa@gmail.com

LA PUBLICACIÓ DE LES CANDIDATURES: DIMARTS 22 DE JUNY 2021 

  • L’ELECCIÓ DE LA NOVA JUNTA ES REALITZARÀ EN L’ASSEMBLEA CONVOCADA EL 1 DE JULIOL DE 2021 (Tindran dret a vot totes les sòcies que estiguin al corrent  de pagament)


  • Si només es presentés una única candidatura no es realitzarà cap votació i es constituïrà la nova junta amb la candidatura presentada. En cas de presentar-se’n dues o més es realitzaran les votacions en la mateixa assembleaAMPA DE VALLMOLL

CANDIDATURA  ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA AMPA 2021-23

AMPA DE L’ESCOLA  “MARE DE DEU DEL ROSER “ DE VALLMOLL


CÀRREC


NOM

1  COGNOM

2  COGNOM

DNI


PRESIDENT/ASECRETÀRI/ATRESORER/AVOCALVOCALVOCALVOCAL