dimarts, 15 de juny del 2021

ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA AMPA 2021-2023

 ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA AMPA 2021-2023


 • SEGONS ELS ESTATUTS  DE L ‘AMPA,  ARTICLE 14, ELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA EXERCEIXEN EL CÀRREC  DURANT UN PERÍODE DE DOS ANYS.

PODEU TROBAR ELS ESTATUTS AL “ BLOG AMPA DE VALLMOLL”


CONVOCATÒRIA  ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA AMPA, 2021

 • PODRÀ FORMAR PART D’UNA CANDIDATURA QUALSEVOL MARE O PARE SÒCIA DE L’ASSOCIACIÓ QUE ESTIGUI AL CORRENT  DE PAGAMENT DE LES QUOTES DE SÒCIA I REBUTS D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.


 • LES CANDIDATURES QUE ES PRESENTIN HAURAN DE SER LLISTES TANCADES, AMB EL SUFICIENT NOMBRE DE SÒCIES PER COBRIR ELS LLOCS DE : PRESIDENTA, SECRETÀRIA, TRESORERA I ALGUNA VOCAL.

TERMINI  PRESENTACIÓ CANDIDATURES: DILLUNS 21 DE JUNY 2021 (inclós)


 • OMPLIU CORRECTAMENT L’IMPRÈS QUE TROBAREU ADJUNT O AL   BLOG AMPA DE VALLMOLL

 • ENVIEU-LO PER CORREU ELECTRÒNIC (ESCANEJAT SIGNAT) A marededeudelroserampa@gmail.com

LA PUBLICACIÓ DE LES CANDIDATURES: DIMARTS 22 DE JUNY 2021 

 • L’ELECCIÓ DE LA NOVA JUNTA ES REALITZARÀ EN L’ASSEMBLEA CONVOCADA EL 1 DE JULIOL DE 2021 (Tindran dret a vot totes les sòcies que estiguin al corrent  de pagament)


 • Si només es presentés una única candidatura no es realitzarà cap votació i es constituïrà la nova junta amb la candidatura presentada. En cas de presentar-se’n dues o més es realitzaran les votacions en la mateixa assembleaAMPA DE VALLMOLL

CANDIDATURA  ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA AMPA 2021-23

AMPA DE L’ESCOLA  “MARE DE DEU DEL ROSER “ DE VALLMOLL


CÀRREC


NOM

1  COGNOM

2  COGNOM

DNI


PRESIDENT/ASECRETÀRI/ATRESORER/AVOCALVOCALVOCALVOCAL 

Benvolgudes famílies,

Iniciem el procés per procedir a la renovació de la Junta Directiva de l'AMPA.

Per això, adjuntem el document per a presentació de candidatures i convoquem la corresponent assemblea de sòcies.

El termini per presentar les candidatures serà el 21 de juny de 2021

D’acord amb l’establert als Estatuts de la nostra entitat, es convoca una Assemblea el dijous 1 de juliol de 2021 a les 17:45 h al Centre Cultural.


Ordre del dia:


 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior

 2. Informe de la junta

 3. Eleccions per renovació de la Junta Directiva o part dels càrrecs.

 4. Torn obert de paraules


Cordialment,

Junta de l'AMPA