Drets i deures

DRETS DELS SOCIS I SÒCIES

  1. Participar en les activitats de l'associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats/ades de curs, que els traslladen a l'esmentada junta en les seves reunions.
  2. Tenir veu i vot a les assemblees generals.
  3. Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
  4. Tenir un exemplar dels estatuts vigents.
  5. Consultar els llibres de l'associació, atenent a les restriccions de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
  6. Rebre informació sobre el funcionament de l’AMPA.

DEURES DELS SOCIS I SÒCIES

  1. Contribuir econòmicament a sostenir l'associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.
  2. Tenir veu i vot a les assemblees generals.
  3. Complir els acords reglamentaris adoptats per l'associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d'assolir de la millor manera possible els objectius de l'entitat.