Com funciona

AMPA

 • Agrupació de pares/mares o tutors legals dels alumnes matriculats en un centre educatiu d’àmbit no universitari, que voluntàriament decideixen unir-se per a la consecució de determinats fins i objectius.

ASSEMBLEA

GENERAL

 • Es l’òrgan sobirà, de l’associació.
 • Es reuneix un vegada a l’any, com mínim.
 • La reunió la presideix el president/a
 • Tots els acords es prenen per majoria simple, (la meitat més un).
 • Correspon un vot per a cada membre de l’associació.
 • Punts mínims a tractar:
 • - Aprovació de la memòria del curs anterior.
  - Estat de comptes del curs anterior.
  - Projecte i pressupost del curs que s’inicia.
 • L'òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari:
 • - Sempre que ho consideri convenient.
  - Quan ho sol•liciti un 10% dels associades.

JUNTA

DIRECTIVA

 • Regeix, administra i representa l’associació
 • Està composta pel:
 • - President/a.
  - Vicepresident/a.
  - El secretari/ària.
  - El tresorer/a.
  - Els/les vocals.
 • L’elecció dels membres de la junta directiva, que han de ser socis/es, es far per votació de l’assemblea general.
 • Exerceixen el càrrec gratuïtament durant un període de 2 anys.
 • Les vacants que es produeixin en la junta directiva s`han de cobrir en la primera reunió de l’assemblea general, mentrestant un membre de l’associació pot ocupar el càrrec vacant provisionalment.