Que és i perquè serveix

Un AMPA és l'agrupació de pares i/o mares o tutors legals dels alumnes matriculats en un centre educatiu d'àmbit no universitari que voluntàriament decideixen unir-se per a la consecució de determinats fins i objectius.
Segons el Reial Decret 1533/86, les AMPAS assumiran les següents finalitats:

  • Donar suport i Assistir als membres de l’associació en tot el concernent a l'educació dels seus fills.
  • Col·laborar en les activitats educatives dels centres.
  • Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.
  • Assistir als pares d'alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i gestió dels centres sostinguts amb fons públics.
  • Promoure la representació i la participació dels pares d'alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats i en altres òrgans col•legiats.
  • Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicosportives.
  • Qualsevol altre que, en el marc de la normativa a què es refereix l'article anterior, li assignin els seus respectius estatuts.
"L’AMPA SOM TOTS" Per això necessitem el vostre suport i que ens ajudeu a fer de la nostra escola un lloc inoblidable per als nostres fills.