Comunicat i actes d'assemblea

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AMPA DE “ L’ESCOLA MARE DE DÉU DEL ROSER” 


NÚMERO DE LA SESSIÓ: 1
DATA: 15 DE DESEMBRE DEL 2015
HORA: DE 15:10h a 16: 25h

ASSISTENTS


 • Mª José Martínez Salvador, presidenta.
 • Antonio Ruíz, vicepresident.
 • Yolanda López, tresorera.
 • Adela Negro, secretaria.
 • Vocales: Miriam Cristià, Beatriz Mata, Antonia Alcañiz, Josefa Delfa i Sebastién Dethise.
A més hi ha assistit un nombre total de deu socis i sòcies.


ORDRE DEL DIA


 • APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA I ESTAT DE COMPTES DEL CURS ANTERIOR.
 • APROVACIÓ DEL PORJECTE I PRESSUPOST DEL CURS JA INICIAT.
 • APROVACIÓ DELS MEMBRES QUE OCUPEN LES VACANTS DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 • PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

 1. Sebastièn Dethise obre la sessió per absència de la presidenta.
 2. Presenta l'estat de comptes del curs 2014-15 juntament amb la memòria. Es comenten petits dubtes. Es resolen correctament.
 3. Presenta el projecte i pressupost del curs 2015-16. Cap comentari.
 4. Presenta la nova junta directiva. Hi ha una vacant de vicepresident i un soci present a la reunió es presenta voluntari: Antonio Ruíz González. Es dona l’aprovació de tots els assistents, quedant de la manera següent:
PRESIDENTA: Mª JOSÈ MARTÍNEZ SALVADOR
VICEPRESIDENT: ANTONIO RUIZ GONZÁLEZ
TRESORERA: YOLANDA LÓPEZ BENEGAS
SECRETÀRIA: ADELA NEGRO ANDRÉS
VOCALS: MIRIAM CRISTIÀ,  BEATRIZ MATA MARTÍNES,  JOSEFA DELFA CALVET, ANTONIA ALCAÑIZ LOPO,  SEBATIEN DETHISE.

      5. És tracta un tema molt  delicat. Segons ens van dir alguns pares d’alumnes, hi ha problemes amb un professor del claustre per faltes de respecte: fa comentaris humiliants de menyspreu amb uns quants alumnes.

Assisteix a la reunió una família i exposa el seu cas juntament amb altres queixes, també relacionades amb aquest mateix professor.

Es proposa fer un seguiment del cas, exposar-ho i denunciar-ho al consell escolar, demanarem informació a la FAPAC  i seguirem amb el protocol  corresponent fins arribar al departament d'ensenyament. Per dur a terme aquesta actuació els afectats hauran de detallar un escrit amb nom, cognoms i DNI juntament amb una descripció de la situació o situacions a denunciar. (Des de  l’AMPA farem tot el que podem fer sobre aquest tema, per ajudar a les famílies que ens ho demanin, mantenint la nostra opinió al marge, ja que estem de interlocutors entre el col·lectiu de les famílies amb els equips directius i professorat)

ACORDS


 1. S'aproven en votació ordinària, amb majoria absoluta de vots, els assumptes següents:
 • L'estat de comptes del curs passat juntament amb la memòria. S'incorpora a l'acta com a annex número - 1.
 • El projecte i pressupost del curs iniciat 2015-16. S'incorpora a l'acta com a annex número - 2.
 • La nova junta directiva.
 • Denunciar les faltes de respecte del professor.
ANNEXOS


 1. MEMÒRIA I BALANÇ ECONÒMIC DEL CURS PASSAT 2014-15
 2. PROJECTE I PRESSUPOST DEL CURS 2015-16

La presidenta Aixeca la Sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau de la presidenta


LA SECRETÀRIA                                        LA PRESIDENTA                                      VIST-I-PLAU